Sampli Sahib vs Lassara 1st Semi Shakrullapur Kabaddi Cup 2017